14713006_10210119671258550_6739093592256662914_o    
 
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnom, garantovan je samoiznosakontacije, a ostatak je podložanpromeni. NAČIN PLAĆANJA: - gotovinski - uplataavansaodnajmanje 40 % odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 20 danaprepolaska - kreditnim karticama - preko računa - kreditimaposlovnihbanaka Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.